Valley Recruitment AB logotype

Värderingar

Valley Recruitment AB har med avsikt att driva verksamheten på ett kvalitetssäkrat sätt, med etiskt förhållningssätt, samt att följa gällande lagar där verksamhet bedrivs. Respekt för mänskliga rättigheter enligt de 10 principerna i FN:s Global Compact

 • Medarbetare och externa partners

  Valley Recruitment AB är ett bolag som behandlar alla kandidater, externa partners och konsulter rättvist och med respekt oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, politisk åskådning, sexuell läggning, religion eller handikapp

 • Miljö och säkerhet

  Valley Recruitment AB arbetar ständigt med att behålla och utveckla en fungerande och sund arbetsmiljö där arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa skall förebyggas.

 • Affärsprinciper

  Alla kontakter med affärspartners inklusive konsulter och kandidater skall behandlas med respekt, kvalitetsmässigt och rättvist. Valley Recruitment AB skall aldrig använda eller på något sätt förknippas med korruption, mutor, alt andra konkurrensbegränsande åtgärder.

 • Upprätthållande

  Medarbetare som blir medveten om brott och allvarliga oegentligheter mot tillämplig lag eller denna kod, skall genast rapportera detta till närmaste överordnad chef. Ledning och Styrelse skall informeras och ansvarar för att rätt åtgärder vidtas.